• അഭീഷ്ഠം                                                                         അഭീഷ്ടം
  • അവശിഷ്ഠം                                                                  അവശിഷ്ടം
  • അഷ്ഠകം                                                                         അഷ്ടകം
  • അഷ്ഠകലാശം                                                               അഷ്ടകലാശം
  • അഷ്ഠപദി                                                                       അഷ്ടപദി
  • അഷ്ഠമി                                                                           അഷ്ടമി
  • അഷ്ഠലക്ഷ്മികള്‍                                                         അഷ്ടലക്ഷ്മികള്‍
  • അസ്പൃഷ്ഠ                                                                     അസ്പൃഷ്ട