ധീരതയ്ക്കൊരു സമ്മാനം

ഡോ എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു നിറയെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി ഒരു പുതിയ
ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സജീവൻ എന്ന പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുകാരൻ്റെ കഥ .