മീരയും കൂട്ടുകാരും

ജോസ് ആന്റണി
ബോബി എം പ്രഭ

കൂട്ടുകൂടാനും കളിക്കാനും കിന്നാരം പറയാനും അവധിക്കാലത്ത് മീരയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയണ്ടേ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട്ടിൻപുറവേനൽക്കാലച്ചന്തം എന്നറിയാനും ഈ കൃതി ഉപകരിക്കും