കുട്ടികളുടെ മനസ്സും സാഹിത്യവും 

രചന : ഡോ. പ്രഭാകരന്‍ പഴശ്ശി

ബാലസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പഠനം. എന്താണ് ബാലസാഹിത്യം? എന്തിനാണു ബാലസാഹിത്യം?
തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. കുട്ടികളുടെ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ പ്രായക്കാര്‍ക്കും അനുയോജ്യമായ ബാലസാഹിത്യം ഏതെന്ന് എഴുത്തുകാര്‍ക്കു കണ്ടെത്താന്‍
ഈ പഠനം ഉപകരിക്കും.