ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ പുതൂര്‍

ടി .ബാലകൃഷ്ണന്‍
സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സാഹിത്യ കളരിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും അവിടെനിന്ന് ഊര്‍ജം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് എഴുതി വളരുകയും ചെയ്ത കഥാകാരന്‍.