എന്റെ കാക്ക

രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ
സുധീർ പി വൈ

ചെറിയ കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സമ്മാനപ്പെട്ടി-വായിച്ചു വളരാം പുസ്തക പരമ്പര ഒന്നാം
സഞ്ചികയിലെ ഒരു പുസ്തകം