കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാന്‍

 

എന്‍ കലാധരന്‍
അമല്‍, സതീഷ് കെ

 

അരങ്ങുകളെ ത്രസിപ്പിച്ച അഭിനയത്തികവിന്റെ ആള്‍രൂപമായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാന്‍. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോവിലകത്തിന്റെ ലാളനയിലും ജ്യേഷ്ഠന്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിലും വളര്‍ന്ന തമ്പുരാന്‍ കോവിലകത്തെ പതിവിനു വിരുദ്ധമായി കഥകളിയുടെ ഉപാസകനായി.