പണ്ടു പണ്ട്

ജോൺ സാമുവൽ
കെ സുധീഷ്

ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലായി പണ്ടുപണ്ട് നടന്ന കഥകളെ കുട്ടികൾക്കായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന രചന. ലളിതമാണ് ആഖ്യാനശൈലി