പിന്നാമ്പുറത്തെ പെരുമ്പാമ്പും മറ്റു കഥകളും

ബിനാ തോമസ്
സജി വി

പ്രകൃതിയെയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെയും പവിത്രമായി കാണാനും കരുതലോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കാനും പ്രചോദനമേകുന്ന കഥകൾ