ലൂയി ബ്രെയ്ല്‍

ഗംഗാധരന്‍ ചെങ്ങാലൂര്‍

ബ്രെയ്ല്‍ലിപിയുടെ കണ്ടെത്തലിലൂടെ അനശ്വരനായ ലൂയി ബ്രെയ്ല്‍ എന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ