വാലുപോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ

അരുണ ആലഞ്ചേരി

വായിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായിവാലുപോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.