ഹിതോപദേശകഥകൾ

രാജീവ് എൻ ടി

ഹിതം എന്നാൽ ഗുണകരമായ , നന്മ ചെയ്യുന്ന എന്നർത്ഥം .തലമുറകൾക്കു സന്മാർഗമോതി, ധാർമികമൂല്യ ങ്ങൾ
പകർന്നു നൽകുന്ന കഥാസമാഹാരം. സംസ്‌കൃതഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാരതീയ നാടോടിക്കഥകളുടെ ഹൃദ്യമായ
പുനരാഖ്യാനം.