കുഞ്ഞിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി

സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ഗോപു പട്ടിത്തറ

 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുടെ ജീവചരിത്രം – മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയില്‍