സീതിസാഹിബ്

കാതിയാളം അബൂബക്കര്‍
ഗോപു പട്ടിത്തറ

സീതി സാഹിബിന്റെ ജീവചരിത്രം – മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പര