എവര്‍ഗ്രീന്‍ ബുക്‌സ്
നാഷണല്‍ ബുക്ക്‌സ്റ്റാളിന് സമീപം
എം.ജി റോഡ്
സ്റ്റാച്യു,
തിരുവനന്തപുരം–1