മൈത്രി ബുക്‌സ്
ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസിനു സമീപം, അന്നാ ആര്‍ക്കേഡ്,
സ്‌പെന്‍സര്‍ ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം–695001.
ഫോണ്‍: 0471, 4011725 മൊബൈല്‍: 9497269148.
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍: ലാല്‍സലാം.