നാമങ്ങളിലും സര്‍വനാമങ്ങളിലും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളുടെ ഭേദം എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നത് വ്യാകരണം അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, പ്രയോഗിക്കാനും ഉതകും. അനുസരിച്ച് നാമങ്ങളുടെയും സര്‍വനാമങ്ങളുടെയും ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാതൃകയാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.

ദ്യം നാമങ്ങളുടെ വിഭക്തി രൂപങ്ങള്‍

(ഏകവചനം)

നാമങ്ങളുടെ (ബഹുവചനം) വിഭക്തിരൂപങ്ങള്‍