കഥയിലെ കണക്ക്‌ : കുസൃതിക്കണക്കുകൾ

കെ ടി രാജഗോപാലൻ
സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക

ഗണിതം അനായാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന കുസൃതിക്കണക്കുകൾ