മഹാത്മജിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങള്‍

ഡോ. കെ പി ജോയി
സുധീര്‍ പി വൈ

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.