(പഠനം)
ഡോ.എം.എ.സിദ്ദിഖ്‌
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2022

മലയാളിയുടെ സമകാലിക ഭാവുകത്വപരിണാമവിശകലനങ്ങളുടെ ലഘുപഠനം. ധൈഷണികഭാവുകത്വത്തിന് ആധാരഭൂതമായ ആശയങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനാത്മകപരിശോധന. ആഗോളീകരണം സാധ്യമാക്കിയ വിപണീകരണം സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചലനങ്ങളുടെ അന്വേഷണം.