(കവിത)
കര്‍ത്താ, ടി. ആര്‍. എന്‍.
(ടി. ആര്‍. നാരായണന്‍കര്‍ത്താ)
പ്രസാ. കോട്ടപ്പടി.
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താ,

20 വിഷയങ്ങളില്‍ അര്‍ച്ചന.