(ചെറുകഥ)
ടാറ്റാപുരം സുകുമാരന്‍
എന്‍.ബി.എസ് 1980
ടാറ്റാപുരം സുകുമാരന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് അവള്‍ക്കു ചുറ്റും കടല്‍. എം.ലീലാവതിയുടെ അവതാരിക.