(നോവല്‍)
പി.വി.കെ. പനയാല്‍
ഹരിതം ബുക്‌സ് 2023
‘രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പദം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞയോട് ഏറെ വിമുഖത കാട്ടിയിരുന്ന ആധുനികതയില്‍ എഴുത്തുലോകം പണിതുയര്‍ത്തിയ പി.വി.കെ. പനയാലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍.