(ചെറുകഥ)
ശിവരാമന്‍ ചെറിയനാട്
ഗ്രന്ഥശാലാ സഹ.സംഘം 1977
ശിവരാമന്‍ ചെറിയനാടിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.