(കവിത)
കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍
പ്രസാ. കോട്ടയം,സാപ്രസ,
പഠനം: ഏവൂര്‍ പരമേശ്വരന്‍