(കവിത)
എബ്രഹാം, സി. കെ.
പ്രസാ.കോതമംഗലം, ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താ,

30 കവിതകള്‍.