(കവിത)
എ. എം. (ഏബ്രഹാം മുഴുര്‍)
പ്രസാ.പാലാ,താതാ ബുക്‌സ്, വിത.കോട്ടയം,
അവന്തി, 2000

ബൈബിള്‍ സംഭവങ്ങള്‍ ഉപനിഷത്ത്
രീതിയില്‍ എഴുതിയത്. ദൈവ മര്‍ത്യസമമ്പയം, ടയശൂ പറഞ്ഞത്, ദുഃഖപര്‍വ്വം, ആത്മഗീതങ്ങള്‍, അനുബന്ധം എന്നു അഞ്ചുഭാഗങ്ങള്‍.