(സിനിമ)
കുന്നുകുഴി എസ്.മണി
തിരു.മൈത്രി ബുക്‌സ് 2020

മലയാള സിനിമയില്‍ ആദ്യനായികാപദവി അലങ്കരിച്ച് ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പി കെ റോസിയുടെ ചരിത്രം.