(ചെറുകഥ)
എസ്.വി.വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
എന്‍.ബി.എസ് 1979
എസ്.വി.വേണുഗോപന്‍ നായരുടെ 10 കഥകളുടെ സമാഹാരം.