(കവിത)
പ്രസാ. തിരുവനന്തപുരം,പ്രഭാത്,
1-ാം പതിപ്പ്1957.