(എ സ്റ്റഡി ഓണ്‍ നരേറ്റിവ് ജേണലിസം)
ഡോ.ആന്റണി സി. ഡേവിസ്
കേരള മീഡിയ അക്കാദമി 2013
വിവരവിനിമയം മാത്രമായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് പത്രധര്‍മം. വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ വന്നതോടെ അതുമാറി. വിവരവിനിമയം ഇപ്പോള്‍ വിവരവിസ്മയം എന്ന നരേഷന്റെ തേഡ് ഡൈമന്‍ഷന്‍ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കൃതിയില്‍ ഡോ.ആന്റണി സി. ഡേവിസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ദൃശ്യമാധ്യമത്തില്‍ മാത്രം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ വിവരണത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ ശബളാഭമാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ സമര്‍ഥിക്കുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതു ആഖ്യാനരീതിയുടെ സാധ്യതകളും പ്രയോഗരീതികളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.