സംശോ. ഏവുര്‍
പരമേശ്വരന്‍,
പ്രസാ. തൃശൂര്‍,
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി,

1-ാംപതിപ്പ് 1986.