(യാത്ര)
എം.ആര്‍ രേണുകുമാര്‍
ഡി.സി ബുക്‌സ് 2023
പഠനങ്ങളോ ഗവേഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കവി എം.ആര്‍. രേണുകുമാര്‍ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നടത്തിയ ചെറുതും വലുതുമായ യാത്രകളുടെ വിവരണം.