(ഓര്‍മ്മകള്‍)
സി.വി.കെ കുറുപ്പ്

അറിവും അനുഭവവും നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച് വരച്ചെടുത്ത ഓര്‍മ്മകളുടെ നിറക്കൂട്ടാണ് ഈ ചെറുപുസ്തകം…