കരിവെള്ളൂര്‍ മുരളി രചിച്ച നാടകമാണ് ചെഗുവേര. നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.