കെ. പാപ്പൂട്ടി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും. മികച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള 2008ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ഇതിനാണ്.