സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ രചിച്ച ഘടികാരങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം എന്ന കൃതിക്കാണ് 2001ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.