ബി. ഹൃദയകുമാരി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കാല്പനികത. 1991ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.