ജയനാരായണന്‍ രചിച്ച കുളമ്പൊച്ച എന്ന കൃതിക്കാണ് 1991ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.