ഓംചേരി എന്‍.എന്‍ പിള്ള രചിച്ച നാടകമാണ് പ്രളയം. 1972ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.