ബിസ്മി എം.എസ്. അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയായി

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨¨p±a¡f¡a¢v  cT¼ 17­-¡hY® CÊtc¡nXv O¢v±Vuo® e¢k¢« ¨eo®×¢lk¢v Q¥s¢i¤¨T o®¨dn¬v Al¡tV¢c® Atpi¡i Y¢j¤lcÉd¤j« d¢j¸u©J¡T® Llx¨hÊ® ¨l¡©´nXv pit¨o´Ùs¢ o®J¥q¢¨k d·¡« Jë¡o® l¢a¬¡tÏ¢c¢i¡i f¢o®h¢ F«.Fo®. h±É¢ h¤c£s¢¨c¡¸«.