അക്കുത്തിക്കുത്താന വരമ്പേ
കയ്യേ കുത്ത് കരിങ്കുത്ത്
ചീപ്പ് വെള്ളം താറാമ്മെള്ളം
താറാമ്മക്കള കയ്യേലൊരു ബ്‌ളാങ്ക്
അക്കര നിക്കണ
ചക്കരപ്രാവിന്റെ
കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ
വെട്ടിക്കുത്തി മടക്കിട്ട്.