ഞാനൊരുമനുഷ്യനെ കണ്ടു
അയാളുടെ നിറം എന്ത്?
(പച്ച) പച്ച. (ച്ച തൊട്ട വിരല് ഔട്ട്)