201.     വാള
202.     കരിവാള
203.     മുള്ളുവാള
204.     കണ്ണന്‍വാള
205.     പാണ്ടിവാള
206.     ചോനാവാള
207.     ചാവാള
208.     നുത്തുവാള
209.     വാലിക്കൊളുത്തി
210.     പേത്ത
211.     മുള്ളന്‍പേത്ത
212.     മീന്‍മേത്ത
213.     ഉണ്ടക്കണ്ണന്‍മീന്‍
214.     തുമ്പ
215.     നന്തല്‍
216.     കണമ്പ്
217.     പറവ
218.     പറവചാള
219.     വേളൂരി
220.    മാച്ചനാവോലി