21.     ഉരുളുപാര
22.     കാക്കോത്തിപാര
23.     വട്ടപ്പാര
24.    വട്ടക്കണ്ണിപ്പാര
25.     പെരുവത്തപ്പാര
26.     വേളാപ്പാര
27.     ചെങ്കോലപ്പാര
28.     ബ്രഹ്മണപ്പാര
29.     കണം കറുത്തപാര
30.     കൊടുവാപാര
31.     മ്ണാറ്
32.    വരയന്‍പാര
33.     വേള
34.     പെരുവത്ത
35.     കൊഴുക
36.    ചീക്കാമ്പാര
37.     കോളാ
38.     കൊഴുചാള
39.     വള്ളിക്കൊഴുക
40.     നെയ്മീന്‍