41.     വരിമീന്‍
42.     ഒരിയാമീന്‍
43.     പൂമീന്‍
44.     പലകമീന്‍
45.     നെടുവ്
46.     തെണ്ട
47.     ഊളാ
48.     കണ്ണന്‍കൊഴുക
49.     കണ്ണന്‍ഊള
50.     ചീലാവ്
51.     കുറുന്തലയേട്ട
52.     നെമ്മീന്‍തേട്
53.     പൊരിയന്‍ തേട്
54.     കരിതേട്
55.     മട്ട്‌തേട്
56.     പൂവാതേട്
57.     പമ്പതേട്
58.     വെള്ളതേട്
59.     പടത്തക്കോര
60.     വൈതക്കോര