161.     കല്ലന്‍നത്ത
162.     മുള്ളന്‍നത്ത
163.     തവിട്ടഞ്ചാള
164.     പുള്ളിയഞ്ചാള
165.     കായല്‍പെപ്പല്ലി
166.     കടിമീന്‍
167.     ഊതി
168.     കൊളഞ്ചാന്‍
169.     ഓട്ടത്തികൊളഞ്ചാന്‍
170.     മാണ
171.     കായലുമാണ
172.     മാമാണ
173.     ഉലുവാച്ചി
174.     നങ്ക്
175.     എലപ്പാട്ട
176.     കിളിവരണ്ട
177.     കൊളുമ്പ് കിളിവരണ്ട
178.     കിളിമീന്‍
179.     മാലാ
180.     ഒറത്ത