ദശകം പത്ത്

 

10.1 വൈകുണ്ഠ വർദ്ധിതബലോƒഥ ഭവത്പ്രസാദാ- ദംഭോജയോനിരസൃജത്കില ജീവദേഹാൻ സ്ഥാസ്‌നൂനി ഭൂരുഹമയാനി തഥാ തിരശ്ചാം ജാതിം മനുഷ്യനിവഹാനപി ദേവഭേദാൻ

10.2 മിഥ്യാഗ്രഹാസ്മിമതിരാഗവികോപഭീതി- രജ്ഞാനവൃത്തിമിതി പഞ്ചവിധാം സ സൃഷ്ട്വാ ഉദ്ദാമതാമസപദാർത്ഥവിധാനദൂന സ്തേനേ ത്വദീയചരണസ്മരണം വിശുദ്ധ്യൈ

10.3 താവത്സസർജ മനസാ സനകം സനന്ദം ഭൂയം സനാതനമുനിം ച സനത്കുമാരം തേ സൃഷ്ടികർമണി തു തേന നിയുജ്യമാനാ സ്ത്വത്പാദഭക്തിരസികാ ജഗൃഹുർന വാണീം

10.4 താവത്പ്രകോപമുദിതം പ്രതിരുന്ധതോƒസ്യ ഭ്രൂമദ്ധ്യതോƒജനി മൃഡോ ഭവദേകദേശഃ നാമാനി മേ കുരു പദാനി ച ഹാ വിരിഞ്ചേ ത്യാദൗ രുരോദ കില തേന സ രുദ്രനാമാ

10.5 ഏകാദശാഹ്വയതയാ ച വിഭിന്നരൂപം രുദ്രം വിധായ ദയിതാ വനിതാശ്ച ദത്ത്വാ താവന്ത്യദത്ത ച പദാനി ഭവത്പ്രണുന്നഃ പ്രാഹ പ്രജാവിരചനായ ച സാദരം തം

10.6 രുദ്രാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതിരുദ്രസംഘ- സംപൂര്യമാണാഭുവനത്രയഭീതചേതാഃ മാ മാ പ്രജാഃ സൃജ തപശ്ചര മംഗലായേ ത്യാചഷ്ട തം കമലഭൂർഭവദീരിതാത്മാ

10.7 തസ്യാഥ സർഗരസികസ്യ മരീചിരത്രി സ്തത്രാംഗിരാഃ ക്രതുമിനിഃ പുലഹഃ പുലസ്ത്യഃ അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ച വസിഷ്ഠദക്ഷൗ ശ്രീനാരദശ്ച ഭഗവൻ ഭവദംഘൃദാസഃ

10.8 ധർമാദികാനഭ്സൃജന്നഥ കർദമം ച വാണീം വിധായ വിധിരംഗജസങ്കുലോƒഭൂത്‌ ത്വദ്ബോധിതൈഃ സനകദക്ഷമുഖൈസ്തനൂജൈ രുദ്ബോധിതശ്ച വിരരാമ തമോ വിമുഞ്ചൻ

10.9 വേദാൻപുരാണനിവഹാനപി സർവവിദ്യാഃ കുർവന്നിജാനനഗണാച്ചതുരാനനോƒസൗ പുത്രേഷു തേഷു വിനിധായ സ സർഗവൃദ്ധി മപ്രാപ്നുവംസ്തവ പദാംബുജമാശ്രിതോƒഭൂത്‌

10.10 ജാനന്നുപായമഥ ദേഹമജോ വിഭജ്യ സ്ത്രീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദ്വധൂഭ്യാം താഭ്യാം ച മാനുഷകുലാനി വിവർദ്ധയംസ്ത്വം ഗോവിന്ദ മാരുതപുരേശ നിരുന്ധി രോഗാൻ