ദശകം പത്തൊൻപത്

19.1 പൃഥോസ്തു നപ്താ പൃഥുധർമകർമഠഃ പ്രാചീനബർഹിര്യുവതൗ ശതദൃതൗ പ്രചേതസോ നാമ സുചേതസഃ സുതാനജീജനത്ത്വത്കരുണാങ്കുരാനിവ

19.2 പിതുഃ സിസൃക്ഷാനിരതസ്യ ശാസനാദ്ഭവത്തപസ്യാഭിരതാ ദശാപി തേ പയോനിധിം പശ്ചിമമേത്യ തത്തടേ സരോവരം സന്ദദൃശുർമനോഹരം

19.3 തദാ ഭവത്തീർത്ഥമിദം സമാഗതോ ഭവോ ഭവത്സേവകദർശനാദൃതഃ പ്രകാശമാസാദ്യ പുരഃ പ്രചേതസാമുപാദിശദ്ഭക്തതമസ്തവസ്തവം

19.4 സ്തവം ജപന്തസ്തമമീ ജലാന്തരേ ഭവന്തമാസേവിഷതായുതം സമാഃ ഭവത്സുഖാസ്വാദരസാദമീഷ്വിയാൻബഭൂവ കലോ ധ്രുവവന്ന ശീഘ്രതാ

19.5 തപോഭിരേഷാമതിമാത്രവർദ്ധിഭിഃ സ യജ്ഞഹിംസാനിരതോƒപി പാവിതഃ പിതാƒപി തേഷാം ഗൃഹയാതനാരദപ്രദർശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാം യയൗ

19.6 കൃപാബലേനൈവ പുരഃ പ്രചേതസാം പ്രകാശമാഗാഃ പതഗേന്ദ്രവാഹനഃ വിരാജി ചക്രാദിവരായുധാംശുഭിഃ ഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ്യുതിഃ

19.7 പ്രചേതസാം താവദയാചതാമപിഃ ത്വമേവ കാരുണ്യഭരാദ്വാരാനദാഃ ഭവദ്വിചിന്താƒപി ശിവായദേഹിനാം ഭവത്വസൗ രുദ്രനുതിശ്ച കാമദാ

19.8 അവാപ്യ കാന്താം തനയാം മഹീരുഹാം തയാ രമധ്വം ദശലക്ഷവത്സരീം സുതോƒസ്തു ദക്ഷോ നനു തത്ക്ഷണാച്ച മാം പ്രയാസ്യഥേതി ന്യഗദോ മുദൈവ താൻ

19.9 തതശ്ച തേ ഭൂതലരോധിനസ്തരൂങ്കൃധാ ദഹന്തോ ദ്രുഹിണേന വാരിതാഃ ദ്രുമൈശ്ച ദത്താം തനയാമവാപ്യ താം ത്വദുക്തകാലം സുഖിനോƒഭിരേമിരേ

19.10 അവാപ്യ ദക്ഷം ച സുതം കൃതാധ്വരാഃ പ്രചേതസോ നാരദലബ്ധയാധിയാ അവാപുരാനന്ദപദം തഥാവിധസ്ത്വമീശ വാതാലയനാഥ പാഹിമാം