ദശകം ഇരുപത്തിയഞ്ച്

25.1 സ്തംഭേ ഘട്ടയതോ ഹിരണ്യകശിപോഃ കർണൗ സമാചൂർണയ- ന്നാധൂർണജ്ജഗദണ്ടകുണ്ഡകുഹരോ ഘോരസ്തവാഭൂദ്രവഃ ശ്രുത്വാ യം കില ദൈത്യരാജഹൃദയേ പൂർവം കദാപ്യശ്രുതം കമ്പഃ കശ്ചന സമ്പപാത്ചലിതോƒപ്യംഭോജഭൂർവിഷ്ടരാത്‌

25.2 ദൈത്യേ ദിക്ഷു വിസൃഷ്ടചക്ഷുഷി മഹാസംരാംഭിണീ സ്തംഭതഃ സംഭൂതം ന മൃഗാത്മകം ന മനുജാകാരം വപുസ്തേ വിഭോ കിം കിം ഭീഷണമേതദദ്ഭുതമിതി വ്യുദ്ഭ്രാന്തചിത്തേƒസുരേ വിസ്ഫൂർജദ്ധവലോഗ്രരോമവികസദ്വർഷ്മാ സമാജൃംഭഥാഃ

25.3 തപ്തസ്വർണസവർണഘൂർണദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാകേസര- പ്രോത്കമ്പപ്രനികുംബിതാംബരമഹോ ജീയാത്തവേദം വപുഃ വ്യാത്തവ്യാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖംഗോഗ്രവദ്ഗന്മഹാ- ജിഹ്വാനിർഗമദൃശ്യമാനസുമഹാദംഷ്ട്രായുഗോഡ്ഡാമരം

25.4 ഉത്സർപദ്വലിഭംഗഭീഷുണഹനും ഹ്രസ്വസ്ഥവീയസ്തര- ഗ്രീവം പീവരദോശ്ശതോദ്ഗതനഖകൃരാംശുദൂരോദ്ബണം വ്യോമോല്ലംഘിഘനാഘനോപമഘനപ്രധ്വാനനിർദ്ധാവിത- സ്പർദ്ധാലുപ്രകരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ

25.5 നൂനം വിഷ്ണുരയം നിഹന്മ്യമുമിതി ഭ്രാമ്യദ്ഗദാഭീഷണം ദൈത്യേന്ദ്രം സമുപാദ്രവന്തമധൃഥാ ദോർഭ്യാം പൃഥുഭ്യാമമും വീരോ നിർഗളിതോƒഥ ഖഡ്ഗഫലകൗ ഗൃഹ്ണന്വിചിത്രശ്രമാൻ വ്യാവൃണ്വൻപുനരാപപാത ഭുവനഗ്രാസോദ്യതം ത്വാമഹോ

25.6 ഭ്രാമ്യന്തം ദിതിഹാധമം പുനരപി പ്രോദ്ഗൃഹ്യ ദോർഭ്യാം ജവാദ്‌ ദ്വാരേƒഥോരുയുഗേ നിപാത്യ നഖരാന്വ്യുത്ങ്ഖായ വക്ഷോഭുവി നിർഭിന്ദന്നധിഗർഭനിർഭരഗളദ്രക്താംബു ബദ്ധോത്സവം പായം പായമുദൈരയോ ബഹുജഗത്സംഹാരിസിംഹാരവാൻ

25.7 ത്യക്ത്വാ തം ഹതമാശു രക്തലഹരീസിക്തോന്നമദ്വർഷ്മണി പ്രത്യുത്പത്യ സമസ്തദൈത്യപടലീം ചാഖാദ്യമാനേ ത്വയി ഭ്രാമ്യദ്ഭൂമി വികമ്പിതാംബുധികുലം വ്യാലോലശൈലോത്കരം പ്രോത്സർപത്ഖചരം ചരാചരമഹോ ദുഃസ്ഥാമവസ്ഥാം ദധൗ

25.8 താവന്മാംസവപാകരാളവപുഷം ഘോരാന്ത്രമാലാധരം ത്വാം മദ്ധ്യേസഭമിദ്ധരോഷമുഷിതം ദുർവാരഗുർവാരവം അഭ്യേതും ന ശശക കോƒപി ഭുവനേ ദൂരേ സ്ഥിതാ ഭീരവഃ സർവേ ശർവവിരിഞ്ചവാസവമുഖാഃ പ്രത്യേകമസ്തോഷത

25.9 ഭൂയോƒപ്യക്ഷതരോഷധാംനി ഭവതി ബ്രഹ്മാജ്ഞയാ ബാലകേ പ്രഹ്ലാദേ പദയോർനമത്യപഭയേ കാരുണ്യഭാരാകുലഃ ശാന്തസ്ത്വം കരമസ്യ മൂർദ്ധ്നി സമധാഃ സ്തോത്രൈരഥോദ്നായത- സ്തസ്യാകാമധിയോƒപി തേനിഥ വരം ലോകായ ചാനുഗ്രഹം

25.10 ഏവം നാടിതരൗദ്രചേഷ്ടിത വിഭോ ശ്രീതാപനീയാഭിധ- ശ്രുത്യന്തസ്ഫുടഗീതസർവമഹിമന്നത്യന്തശുദ്ധാകൃതേ തത്താദൃങ്നിഖിലോത്തരം പുനരഹോ കസ്ത്വാം പരോ ലംഘയേത്‌ പ്രഹ്ലാദപ്രിയ ഹേ മരുത്പുരപതേ സർവാമയാത്പാഹി മാം